Persoonsgerichte zorg aan onze bewoners geborgd

Vorige maand heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd een onverwacht bezoek gebracht aan Huize den Oostenborgh in Ootmarsum. Eerder gebeurde dat – eveneens ongepland – ook al midden in de zomer (augustus) vorig jaar.

 

Op grond van de bevindingen dienden we op 1 maart j.l. met een beleidsmatig verbeterplan te komen. We waren daarmee in een vergevorderd stadium toen we recent opnieuw de Inspectie op bezoek kregen. Dat heeft geleid tot een rapport waarvan wij nogal zijn geschrokken. Want daarin staat dat wij het komende half jaar onder ‘verscherpt toezicht’ staan. Dit, omdat de rapportcijfers te wensen overlaten in de ogen van de Inspectie.
En we zijn ook geschrokken omdat de Inspectie liet weten dit rapport openbaar te maken (persbericht) waardoor publiekelijk Huize den Oostenborgh wordt “gepositioneerd”! Wij maken ons namelijk grote zorgen dat deze informatie – zeker door mensen die niet zo bekend zijn in onze branche – niet op de juiste wijze wordt ingeschat. De Inspectie doet schriftelijk harde uitspraken die qua uitleg en onderbouwing niet herkenbaar zijn bij hetgeen zij veronderstellen. De systeemwereld is leidend in ons land en staat ver weg van de bedoeling.
Vanzelfsprekend zijn wij daar niet blij mee.

Huize den Oostenborgh is al 23 jaar een privaat gefinancierd alternatief voor reguliere, door de overheid gefinancierde verpleeghuiszorg. Het optimaliseren van de kwaliteit van leven in een kleinschalige woonvoorziening is altijd ons uitgangspunt. Deze kwalitatief hoogwaardige, persoonsgerichte zorg wordt geleverd door een sterk (zorg)team van professionele, liefdevolle en betrokken mensen (doeners), aangevuld met een team van vrijwilligers.

Kinderen van bewoners en andere betrokkenen ervaren onze dienstverlening als ‘een warme jas’.

 

De Inspecteur heeft ook bij de evaluatie van de inspectiedagen persoonlijk benadrukt dat de persoonsgericht zorg aan onze bewoners geborgd is. Sterker nog: de inspecteur gaf aan dat zij twee vrijwilligers direct in dienst zou nemen daar zij op een zeer betrokken wijze onze bewoners begeleiden. Helaas heeft de Inspectie nagelaten dit in het openbare rapport aandacht te geven.

 

Dit is in onze perceptie de essentie:  staan voor gewenste, deskundige zorg en liefdevolle aandacht: gegeven door een pracht team van mooie mensen, (zorg-) medewerkenden!

Wij onderkennen en doen: Welstee zal de komende periode gebruiken om op het beleidsmatige vlak verbetermaatregelen te nemen. De Inspectie gaf aan er vertrouwen in te hebben dat ons dat gaat lukken en daarom blijven zij ons een half jaar lang nauwlettend volgen waarin zij schriftelijk op de hoogte gebracht willen worden en waarbij zij tussentijds gepland op bezoek komen.

Welstee wenst te benadrukken dat de verbetermaatregelen enkel zien op werkprocessen en beleid.
Opmerkelijk hierbij te noemen dat minister Hugo de Jonge duidelijk maakt in zijn beleid voorstander te zijn van regressie-aanpak, terugdringen van dié werkzaamheden die zorgverleners afhouden van de dagelijkse zorg- en aandacht voor bewoners.
Ondergetekende, Bert Kolfoort heeft dan ook het ministerie van VWS, genoemde minister, benaderd met het dringende verzoek voor een persoonlijk onderhoud. Op basis van de inhoud van de Inspectie en de wijze waarop e.e.a. heeft plaatsgevonden vind ik dat wat er gebeurd is we met elkaar niet moeten willen in Nederland. Samen constructief bouwen aan goede gezondheidszorg in ons land is onze plicht en devies, te meer daar waar je merkt op welke wijze een zorgaanbieder bezig is de door de bewoner gewenste zorg- en aandacht te verlenen. Zich oriënterende medewerkers wenden zich met deze aanpak eerder af van de zorgbranche dan dat zij geënthousiasmeerd worden!

Waarom ‘verscherpte toezicht’:
Het heeft alles te maken met de manier waarop wij de veldnormen en de vereiste wet- en regelgeving in de dagelijkse praktijk toepassen. Wij gaan daar zeker niet op een onverantwoorde wijze mee om, maar onderkennen wel dat we meer vanuit de geest dan volgens de letter der voorgeschreven regels werken.
Welstee, Huize den Oostenborgh is verder een relatief kleine zorgaanbieder en beschikt niet over dezelfde faciliteiten en mogelijkheden als een grote, door de overheid gefinancierde, zorginstelling. Wij worden echter wel op alle fronten langs dezelfde meetlat gehouden. De Inspectie van de Gezondheidzorg stelt: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen grote instellingen en kleine zorgaanbieders.

Enkele voorbeelden waarop de Inspectie haar oordeel vormt:
Norm 3.1 De zorgaanbieder stelt de persoonsgerichte zorg en ondersteuning centraal en borgt de veiligheid van de cliënt.
De Inspecteur stelt schriftelijk vast dat wij grotendeels niet aan deze norm voldoen, daar wij geen cliëntenraad hebben of een andere vorm van georganiseerde medezeggenschap voor cliënten.
Vervolgens dat onze medewerkenden niet betrokken zijn bij het vaststellen van de visie van het bedrijf. Daarnaast gebruik wij geen uitsluitingscriteria voor onze bewoners.
Het zorgdossier was niet in voldoende mate voorzien van zorgdoelen; de rapportage door onze zorgmedewerkenden op de wel aanwezige zorgdoelen was niet toereikend. Ter informatie: onze doelgroep bestaat veelal uit hoogbejaarde bewoners die bewust voor ons concept kiezen en van ons, de in deze reactie omschreven, zorg, aandacht en service verwachten.
Ook het hanteren van vrijheidsbeperkende maatregelen (codeslot centrale ingang hoofdgebouw en het plaatsen van een sensor bij een diep dementerende bewoner) gebeurde niet op een door de Inspectie vereiste, zorgvuldige werkwijze. Het codeslot (zichtbaar voorzien van de code)  en het plaatsen van een bewegingssensor gebruiken wij als veiligheidsvoorziening. Wij stellen: zij geven juist bewegingsvrijheid. Wij verschillen hierin van mening met dat wat de Inspectie eist en de landelijke discussie in het omgaan met vrijheidsbeperkende maatregelen. Hierbij opgemerkt: wij zijn een groot voorstander van het afschaffen van vrijheidsbeperkende maatregelen, waarbij wij de nuance omarmen.
Ter illustratie van de strengheid van de inspecteurs: vastgesteld werd dat een gebruikt bordje te klein was voor een boterham.
De Inspectie stelt verder: zij ervaart bij ons onvoldoende het urgentiebesef om met hetgeen zij eist mee aan de slag te gaan en zij heeft haar zorgen bij de deskundigheid om dát in het systeem aan te pakken wat zij van ons eist. Welstee stelt: over een half jaar zijn de normen groen gekleurd.

Bij alles blijven wij onverkort trouw aan de visie op onze wijze van liefdevolle zorg geven en de kroonjuwelen, welke daarbij horen en die we al 23 jaar trouw hanteren. Juist daarop worden wij gewaardeerd!
Tot slot: een diepe buiging voor allen die met betrokkenheid bij onze bewoners en familie liefdevol hun inzet dagelijks geven! Ik wil ook zeker de familie van onze bewoners oprecht dankzeggen voor hun warme, meelevende woorden op dát wat de Inspectie schrijft en ook nu landelijk openbaar gemaakt heeft.

Met vragen kunt u altijd bij ons terecht, ook ondergetekende wil u graag te woord staan.

Bert Kolfoort, 30 april 2019